نرخ مصوب مرغ تازه، در میادین میوه و تره بار به شرح زیر است:

 

نرخ مصوب مرغ تازه در میادین میوه و تره بار