رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری رشت افزود: با توجه به دراختیار بودن عرصه ی مناسب کاشت و شرایط آب و هوایی مطلوب و توان کارشناسی موجود، نسبت به احیاء مرکز تولیدات گل و گیاه در محوطه سازمان با تولید انواع گلهای فصلی بهاره اقدام نموده‌ایم.

وی اهداف انجام این طرح را تامین بخش عمده ای از نیاز گلهای فصلی در سطح شهر، استفاده از گلهای متنوع و مناسب با شرایط اقلیمی، افزایش کیفیت سطوح گلکاری، دسترسی آسان و ارزان گلهای فصلی در طول سال، کاهش هزینه‌های مربوط به تهیه و تامین گلهای فصلی مورد نیاز شهر و افزایش طول دوره بهره‌‌وری و گلدهی فصلی ذکر نموده است.