برچسب زده شده با : ايران

بهرام توکلی شیراجی متولد ۱۳۴۲ رشت عضو انجمن نقاشان ایران و موسسه هنرهای تجسمی ایران است که سابقه ریاست انجمن هنرهای تجسمی حوزه هنری رشت را دارد.

نقش روسیه را در درگیر شدن ایران با ترکیه بعنوان رقیب دیرینه نباید نادیده انگاشت. منافع مواصلاتی کریدورهای مختلف و حمل و نقلی و مبحث انرژی و تجارت و دسترسی ایران به اروپا و دسترسی و تسلط ترکیه به منطقه و دریای کاسپین از جمله دلایل رقابت ژئواکونومیک محسوب می شود.

شعاع مشرق | پایگاه خبری تحلیلی