برچسب زده شده با : جامعه

قدر مشترک همه آثار فرهادی دست گذاشتن روی آدمهای ست که نه آنقدر سیاه اند که بشود ازشان متنفر باشی و نه آنقدر سفیدند که بشود عاشقان باشی همیشه آدمهای هستند از جنس خاکستری…

ما همگی افراد یک جامعه هستیم و این جامعه از کنار هم بودن ما شکل گرفته، یکی از علت هایی که ما انسان ها منزوی نیستیم و زندگی گروهی داریم و در عزلت و تنهایی یا در غار زندگی نمیکنیم این هستش که با کمک به هم دیگر میتوانیم نیازسنجی و در ادامه به رفع نیاز هایمان بپردازیم ..

شعاع مشرق | پایگاه خبری تحلیلی